Tømrere/Snekkere, Stillasebyggere til Longyearbyen, Svalbard

Lyst på spesiell jobb på eksotiske Svalbard?

Tømrere/Snekkere/stillasebyggere til Longyearbyen Svalbard.

For kunde søkere vi etter følgende personell:

 

Totalt 25 – 27 mann.

Tidsperiode: Fra uke 17 ( 23.april) tom. uke 26 (28 juni) Kan bli lengre for en del av dere.

-  8 – 10 av disse skal være skandinaviske tømrere.
-  2 av disse skal være skandinaviske stillasebyggere med sertifikat for høyde over 9 meter.
-  Resten (16 – 18) kan være erfarne tømrere fra andre nasjoner, gjerne snekker lag, hvor minimum en bas snakker godt engelsk, norsk eller svensk.
-  Kunde vil være behjelpelig med bolig.
-  Det vil bli gitt en husleiekompensasjon på kr. 20.- pr. time.
-  Reise på 1. tur opp, vil bli betalt av oss.
-  Gode lønnsbetingelser, svalbardskatt 16,2 %, forutsatt min 30 kalenderdager på første reise.

Oppgavene vil være følgende;

-           Utvendig fasadekledning, noe med fasadeplaster type cembrit el, samt utvendig   trepanel kledning med stående panel.

-           Innvendig komplettering i leilighetsmoduler som trelistverk, utforing rundt  dører og vindu, noe parkettlegging, det vil si finish på overflater.

-           Annet arbeid som bygging av skjørt under bygg, bygging av rør kasser rundt inntak av vann, varme og avløp.

-           Brann tetting der rør går gjennom konstruksjoner.

 

Vi ordner håndverktøy og arbeidsklær.

Se link om regler for Svalbardskatt:

https://www.skatteetaten.no/satser/skattesatser-pa-svalbard/

Om dette er av interesse ber vi om at du oversender din søknad med referanser til vår hjemmeside: http://norvikar.no/

Spørsmål kan rettes til mailadresse eller telefon +47 4000 1945

 

Do you want a special job on exotic Svalbard?

Carpenters / scaffolders to Longyearbyen Svalbard.

For customer we apply for the following personnel:

 

A total of 25 - 27 people.

Time period: From week 17 (April 23) to week 26 (June 28) May be longer for some.

-  8 - 10 of these should be Scandinavian carpenters.
-  Two of these must be Scandinavian scaffold builders with a certificate of height over 9 meters.
-  Remaining (16 - 18) can be experienced carpenters from other nationalities, preferably carpentry teams, where at least one base has good English, Norwegian or Swedish skills.
-  Customer will help with finding housing.
-  There will be given a rent compensation of NOK. 20.- pr. hour.
-  Travel on the 1st trip up, will be paid by us.
-  Good pay, Svalbard tax 16.2%, assuming a minimum of 30 calendar days on the first trip.

The tasks will be as follows;

-           Exterior façade cladding, some with façade patches type cembrit el, as well as exterior wood   panel cladding with standing panel.

-           Interior completion in apartment modules such as woodworking, design around doors and windows, some parquet flooring, ie finish on surfaces.

-           Other work such as construction of skirts under construction,

-           Construction of pipe boxes around intake of water, heating and drainage.

-           Firestop where pipes go through structures.

We arrange hand tools and work clothes.

See link about rules for Svalbard tax: https://www.skatteetaten.no/satser/skattesatser-pa-svalbard/

If this is of interest we ask that you submit your application with references to our website: http://norvikar.no/

Questions can be addressed to e-mail address or phone +47 4000 1945

 

Søke jobb, trykk her / Apply for the job: